کد VBA لیست شیت‌‌ها (جلسه 167)

کد VBA لیست شیت‌‌ها (جلسه 167)

 

این کد VBA برای آموزش‌های منتشر شده در صفحه اینستاگرام آموزش رایگان و حرفه‌ای اکسل به آدرس excel_farsi@ می‌باشد

 

Sub sheetNames()
For i = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count
sheetName = ThisWorkbook.Sheets(i).Name
Cells(i, 1) = i
Cells(i, 2) = sheetName
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(i, 2), Address:="", SubAddress:= _
"'" + sheetName + "'" + "!A1", TextToDisplay:=sheetName
Next i
End Sub